Stanovy spolku 4UŠI, z. s.

 1. Identifikační údaje spolku

1.1. Název spolku: 4 UŠI, z. s.

1.2. Akronym: 4 UŠI

1.3. Angl. ekvivalent: 4EARS

1.4. Sídlo spolku: Jablůnka 86, 756 23 Jablůnka

1.5. Spolek 4 UŠI, z.s. (dále jen „spolek“) je dobrovolnou nestátní neziskovou organizací.

1.6. Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

 1. Základní prohlášení spolku

2.1. Vize spolku 4 UŠI, z.s.:

Svět, ve kterém jsou lidé schopni navazovat autentické a zdravé vztahy s ohledem na své možnosti, limity a potřeby a ve kterém jsou schopni společně zvládat konflikty a problémy nenásilným, kreativním a smysluplným způsobem.

2.2. Poslání spolku 4 UŠI, z.s.:

Podporovat, umožňovat a rozvíjet zdravou komunikaci a nenásilné zvládání konfliktů.

 

 1. Cíle a cílová skupina spolku

3.1. Cílovou skupinou jsou lidé bez ohledu na svou rasu, národnost, věk a vyznání, kteří touží po vytváření zdravějších vztahů k sobě, k druhým i svému okolí, kteří si přejí takové vztahy podporovat a dál rozvíjet a kteří chtějí konflikty řešit, popř. pomáhat řešit nenásilnou, smírčí cestou s ohledem na potřeby všech zúčastněných.

3.2. Činnost spolku se zaměřuje na veřejně prospěšnou činnost, a to na podporu, poskytování zázemí a vedení, vytváření a realizaci služeb a programů, díky nimž lidé mohou zvyšovat a rozvíjet schopnosti zvládat konflikty nenásilnou cestou, překonávat staré konflikty a bolesti ve vztazích, zdravě a kongruentně komunikovat, rozvíjet tento potenciál a dovednosti u dalších lidí/profesionálů, ve skupinách, komunitách, týmech.

3.3. Specificky se pak spolek zaměřuje na práci s rodinami a jejími příslušníky v krizi formou poskytování vysoce kvalitních a odborných služeb a programů, které podporují v rodinách nastolení zdravé dynamiky, komunikace a uspořádání, které podporují růst jednotlivých členů i rodiny jako celku.

3.4. V případě potřeby je spolek otevřen dalším specifickým skupinám, které chtějí konflikty a komunikaci řešit nenásilným způsobem a pro jejich podporu hledají vhodné způsoby (obce, komunitní bydlení, školy – peer mediace apod.).

 

 1. Zaměření aktivit a formy činnosti spolku

4.1. Spolek v rámci svých aktivit zejména:

4.1.1. poskytuje profesionální služby mediace, facilitace, terapie, vzdělávání a další příbuzné obory; 

4.1.2. vzdělává jednotlivce z řad profesionálů (pracovníci v pomáhajících profesích, pedagogičtí pracovníci, manažeři a vedoucí pracovníci, zdravotnický personál, mediátoři, starostové, úředníci a policie apod.) i veřejnosti, týmy, skupiny, instituce, organizace působící v mediaci, facilitaci, komunikaci a dalších příbuzných oblastech;

4.1.3. pořádá a organizuje vzdělávací a zážitkové akce, semináře a setkávání;

4.1.4. podporuje a umožňuje růst profesionálů a lídrů v oblasti komunikace a nenásilného zvládání konfliktů;

4.1.5. hledá, vytváří a šíří nové metody a způsoby práce s lidmi v konfliktu a krizi a zejména se zaměřuje také na preventivní programy;

4.1.6. podporuje proces začleňování způsobu nenásilného řešení konfliktů do rodin, skupin, institucí jako přirozenou součást a mechanismus zdravého fungování;

4.1.7. v případě potřeby poskytuje sociální, vzdělávací a výchovné služby pro rodiny s dětmi a dětmi v krizi, individuální, párovou i rodinnou psychoterapii a poradenství, supervizi, koučink, mentoring, zážitkové programy apod.

4.2. Hlavní formy činnosti spolku jsou:

4.2.1. rodinná, školní, sousedská, komunitní, interkulturní a pracovní mediace a na mediaci a práci s klienty navazující a rozšiřující podpůrné programy (skupinové setkávání, supervize, atd.);

4.2.2. poskytování profesionální facilitace v oblasti sociální, školní, pracovní aj.;

4.2.3. tvorba, pořádání, lektorování vzdělávacích a seberozvojových akcí pro profesionály i veřejnost;

4.2.4. realizace zážitkových inspiračních programů pro skupiny, třídní kolektivy, rodiny;

4.2.5. podpora a supervize v oblasti komunikace a zvládání konfliktů;

4.2.6. poskytování zázemí a odborné vedení podpůrných, růstových skupin.

4.3. Vedlejšími formami činnosti spolku jsou zejména:

4.3.1. propagace a šíření nenásilného řešení konfliktů v médiích, sociálních sítích apod.;

4.3.2. metodologická a publikační činnost;

4.3.3. pořádání a vedení pobytových akcí pro rodiny s dětmi, jednotlivce, páry, skupiny;

4.3.4. účast v místních, odborných, mezioborových apod. skupinách a sítích.

4.3.5. Spolek dále může v rámci provozování vedlejších forem činnosti podnikat nebo provádět jinou výdělečnou činnost, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti spolku nebo v hospodárném využití spolkového majetku.

4.4. V rámci svých aktivit spolek:

4.4.1. posiluje zejména kongruentní komunikaci, zdravou sebeúctu, odpovědnost, kreativitu a zdravé vztahy mezi lidmi;

4.4.2. usiluje o profesionalitu, lidský přístup, nalézání efektivních a vhodných řešení a cest;

4.4.3. rozvíjí vlastní lidský, tvůrčí a metodický potenciál pro práci s lidmi a skupinami.

 

 1. Formy členství, práva a povinnosti členů

5.1. Spolek se skládá z řádných členů, členem spolku mohou být fyzické i právnické osoby.

5.2. Řádný člen spolku má právo:

5.2.1. podílet se na činnosti a rozvoji spolku;

5.2.2. účastnit se zasedání členské schůze a hlasovat na ní;

5.2.3. volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů;

5.2.4. předkládat návrhy, připomínky a náměty voleným orgánům spolku ústně nebo písemně na konání členské schůze nebo mimo ni;

5.2.5. posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku;

5.2.6. nahlížet do dokumentace spolku a být informován o záležitostech spolku na členské schůzi;

5.2.7. doporučovat kandidáty na řádné členy spolku.

5.3. Řádný člen spolku je povinnen:

5.3.1. respektovat a dodržovat stanovy spolku;

5.3.2. plnit usnesení orgánů spolku, které se ho týkají;

5.3.3. podporovat rozvoj činnosti a zlepšování práce spolku;

5.3.4. chránit majetek spolku; 

5.3.5. chránit jméno spolku navenek;

5.3.6. platit řádně a včas členský poplatek převodem na účet spolku a to vždy do 31.prosince kalendářního roku předem za kalendářní rok, za který se členský poplatek hradí. Noví členové, kteří se stali členy spolku v průběhu kalendářního roku, uhradí členský poplatek nejpozději do 30 dnů od vzniku svého členství.

5.4. Vznik řádného členství:

5.4.1. Řádným členem se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která se ztotožňuje se stanovami spolku, chce podporovat jeho práci a ke členství je přijata po zvážení členskou schůzí.

5.4.2. Členství ve spolku je dobrovolné. Členství vzniká zvážením a schválením nového řádného člena členskou schůzí na základě dodané řádně vyplněné písemné přihlášky s účinností ode dne následujícího po dni schválení členskou schůzí.  

5.4.3. Řádně vyplněná písemná přihláška výslovně adresovaná spolku a doručená na sídlo spolku či jeho korespondenční adresu spolku musí obsahovat:

 • datum podání přihlášky,
 • základní osobní údaje (jméno a příjmení, datum narození, adresu),
 • kontakt pro komunikaci se spolkem (poštovní adresa, email, telefon), 
 • prohlášení o souhlasu se stanovami 4 UŠI, z. s.,
 • motivace a cíle členství, 
 • vlastnoruční podpis žadatele o členství. 

5.4.4. Informace o vzniku členství je členovi písemně (standardně nebo elektronickou poštou) sdělena předsedou/kyní spolku.

5.5. Zánik řádného členství:

5.5.1. dobrovolným vystoupením člena spolku na základě písemného oznámení;

5.5.2. úmrtím;

5.5.3. vyloučením člena pro závažné porušení členských povinností a to zejména zpronevěru finančních prostředků spolku, poškozování zájmů a jména spolku na veřejnosti, vyvíjení činnosti, která je v rozporu se stanovami spolku nebo vede k porušení závazných pravidel realizovaných projektů;

5.5.4. vyloučením člena, který se bez uvedení důvodů nezúčastní alespoň třech po sobě jdoucích členských schůzí.

5.5.5. Informace o vyloučení člena je členovi písemně sdělena předsedou/kyní spolku.

5.5.6. V případě zániku řádného členství nevzniká nárok na vypořádací díl.

5.6. Evidence členské základny:

5.6.1. Přijímáním přihlášek, registrací plateb členských poplatků a vedením seznamu členů je pověřen/a předseda/kyně spolku.

5.6.2. Aktuální seznam členů je zveřejňován na webových stránkách spolku.

 

 1. Orgány spolku

6.1. Členská schůze:

6.1.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku jako celku. Zejména a výhradně:

6.1.1.1. schvaluje stanovy a jejich změny;

6.1.1.2. zřizuje a ruší orgány spolku;

6.1.1.3.v případě, že stanovy dále nestanoví jinak, volí a odvolává členy dalších orgánů spolku a řeší spory mezi nimi. Člen orgánu spolku může být členskou schůzí odvolán i v průběhu svého funkčního období;

6.1.1.4. připomínkuje a schvaluje zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období;

6.1.1.5. stanovuje výši členských příspěvků;

6.1.1.6. schvaluje rozpočet spolku na příští období;

6.1.1.7. volí členy spolku, rozhoduje o vyloučení člena spolku;

6.1.1.8. rozhoduje o zrušení, sloučení nebo přeměně spolku;

6.1.1.9. rozhoduje o vzniku členství a vyloučení člena spolku;

6.1.1.10. členská schůze může rozhodnout o vystoupení spolku z právnických osob, síťových organizací, mezinárodních organizací a koalic.

6.1.2. Konání členských schůzí

6.1.2.1. Členská schůze se koná jako výroční nebo jako mimořádná členská schůze.

6.1.2.2. Datum členské schůze spolku se určuje na základě schválení většiny členů spolku s dostatečným předstihem, tak, aby byla zajištěna co největší účast členů spolku. 

6.1.2.3. Výroční členská schůze se koná nejméně jednou za rok.

6.1.2.4. Mimořádná členská schůze se svolává na základě žádosti minimálně jedné třetiny členů spolku nebo na žádost předsedy/kyně spolku.

6.1.2.5. Součástí návrhu na svolání členské schůze musí být formulována agenda jednání, místo a čas.

6.1.2.6. Členské schůze se mohou účastnit všichni členové spolku. Podle potřeby se schůze mohou účastnit i jiné osoby, a to na základě předchozího souhlasu členské schůze, který je odhlasován na začátku jednání schůze. Tyto osoby nemají hlasovací právo, ani právo poradního hlasu.

6.1.2.7. Z členské schůze je pořizován zápis a prezenční listina s podpisovým archem zúčastněných. Zápis je vypracován zapisovatelem zvoleným na začátku jednání schůze, ověřen předsedou/kyní spolku, do 30 dnů od konání schůze elektronicky rozeslán všem členům spolku a archivován předsedou/kyní spolku.

6.1.3. Usnášeníschopnost a rozhodování členské schůze

6.1.3.1. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní nadpoloviční většina členů. 

6.1.3.2. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá předseda/kyně spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. 

6.1.3.3. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje alespoň ⅔ všech řádných členů.

6.1.3.4. Každý řádný člen má při rozhodování na členské schůzi jeden hlas, hlasy členů jsou si rovny. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy/kyně spolku.

6.1.4. Rozhodování per rollam

6.1.4.1. Členská schůze může přijímat rozhodnutí mimo zasedání členské schůze, a to hlasováním řádných členů formou per rollam. Do této formy patří písemná a elektronická komunikace, videokonference a telekonference.

6.1.4.2. Osoba oprávněná svolat členskou schůzi může zaslat návrh usnesení na adresu či elektronickou adresu uvedenou členem jako kontaktní elektronická adresa.

6.1.4.3. Návrh usnesení obsahuje: text navrženého usnesení, lhůtu pro doručení vyjádření člena (lhůta pro elektronickou poštu nesmí být kratší než 3 dny; v případě odeslání prostřednictvím poštovního doručovatele nesmí být lhůta kratší než 7 dnů; pro začátek běhu lhůty je rozhodný den odeslání členům), podklady potřebné pro jeho přijetí.

6.1.4.4. Nedoručí-li člen v uvedené lhůtě osobě oprávněné ke svolání členské schůze souhlas s návrhem, platí, že s návrhem souhlasí.

6.1.4.5. Návrh posuzovaný per rollam se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas, či se má za to, že s ním vyslovila souhlas, většina řádných členů dle bodu 6.1.3.3. těchto stanov.

6.1.4.6. O výsledku hlasování sepíše pověřená osoba zprávu. Ke zprávě přiloží návrh usnesení a vytištěné elektronické zprávy členů spolku obsahující vyjádření členů k navrhovanému usnesení.

6.2. Rada spolku

6.2.1. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku, která je tříčlenná. Její funkční období je pětileté. Rada spolku se schází dle potřeby. 

6.2.2. Účelem rady spolku je napomáhat efektivnímu a řádnému řízení spolku, kvalitativní, personální i metodický rozvoj, poskytování zpětné vazby, kontrola činnosti, řízení a hospodaření, poskytování vzájemné podpory, vyhledávání nových příležitostí, smírčí řešení vnitřních sporů. 

6.2.3. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena rady spolku je předseda spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění rady.

6.3. Předseda/kyně spolku

6.3.1. Předseda/kyně spolku je jeho statutárním orgánem, zastupuje spolek ve všech věcech, vystupuje a jedná navenek jménem spolku.

6.3.2. Předseda/kyně spolku je volen/a na funkční období 5 let, nerozhodne-li členská schůze jinak.

6.3.3. Předseda/kyně spolku je odpovědný/á za řádné řízení spolku, má podpisové právo ke všem smlouvám a právním závazkům spolku, je odpovědná za hospodaření spolku, jeho rozvoj a udržení.

 1. Hospodaření a majetek spolku

7.1. Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí, na základě darů, dotací, grantů, příspěvků a vlastní hospodářské činnosti v souladu s cíli spolku. 

7.2. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku v souladu se stanovami spolku a se závaznými podmínkami projektových smluv.

7.3. Za hospodaření spolku odpovídá předseda/kyně spolku členské schůzi. S výsledky hospodaření seznamuje členy spolku na každé členské schůzi.

7.4. Předseda/kyně spolku disponuje prostředky na bankovních účtech spolku a může písemným pověřením tyto dispozice rozšířit na další osoby odpovědné za finanční řízení, vedení pokladny a účetnictví spolku.

 1. Zánik spolku

8.1. Spolek zaniká na členské schůzi rozhodnutím ⅔ všech řádných členů členské základny, nejdříve ke dni, ke kterému jsou splněny všechny aktivní smluvní závazky spolku.

8.2. Majetkové vypořádání při zániku spolku:

8.2.1. Členové nemají nárok  na podíl na likvidačním zůstatku.

8.2.2. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

8.2.3. O výběru právnické osoby rozhoduje členská schůze ⅔ většinou všech řádných členů spolku.

 

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

9.2. Stanovy byly schváleny 29. ledna 2019 dohodou o založení spolku. 

9.3. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě.

Karolina Pincosy, statutární zástupce spolku 4 UŠI, z. s.