Pod jednou střechou

Strukturované drama pro žáky 1.-3.třídy ZŠ

4 usi mediace pro zivot

Hledat řešení, které bude zohledňovat potřeby všech

V lekci se žáci seznámí s příběhem dětské knihy Brownstone (autoři Paula Scher a Stan Mack). Různá zvířátka zde obývají společný dům a hledají způsob, jak spolu žít, tolerovat své potřeby, komunikovat… Žáci vstupují do modelové situace, zažívají (i sledují) střet zájmů různých postav a zkouší možné strategie, které vedou k vyřešení konfliktních situací. Na konci lekce žáci reflektují svůj zážitek a jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili přesah modelového příběhu, hledají korelace k reálným situacím.

Cíle programu

Sledovat a zkusit si (ne)efektivní průběh komunikace při modelové konfliktní situaci

Pojmenovat si pocity a potřeby postav v příběhu

Hledat společně akceptované řešení v situaci, kde u postav existují různé potřeby

Zkusit si různé formulace vyjádření nespokojenosti i empatickou reakci na ně

Pojmenovat si korelace (souvztažnost) s reálnými situacemi, které žáci zažívají

Co žáci v průběhu lekce rozvíjejí

Komunikativní kompetence –  formuluje pocity a potřeby typových postav, prohlubuje si slovní zásobu, naslouchá druhým

Kompetence k řešení problémů – na základě modelové situace (příběhu) vnímá a pojmenuje střet zájmů, hledá jeho zdroje, rozvíjí empatické naslouchání a schopnost vyjádřit potřeby s ohledem na druhé, hledá a zkouší možné strategie, jak konflikt vyřešit

Sociální kompetence – chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, vstupuje do modelové situace, kde probíhá aktivní interakce

Využité metody

Metody dramatické výchovy – narativní pantomima, hra v roli, modelová situace, sochání

Metody nenásilné komunikace – 4 složky efektivní komunikace: pozorování, pocity, potřeby, prosba

Klíčová slova: komunikace v konfliktní situaci, práce s příběhem, strukturované drama, dramatická výchova, nenásilná komunikace

Maximální počet žáků: 24

Délka programu: 90 min

Autorka a lektorka programu: MgA. Lucie Maléřová

Cena: 2.400,-