V mediaci zůstávají rozhodnutí ve vašich rukou.

Mediace

Co je cílem mediace:

Cílem mediace je umožnit dvěma, popř. více stranám dosáhnout stabilní dohody v oblastech, které jsou pro ně důležité a do té doby sporné. Funguje všude tam, kde strany chtějí nalézt společné řešení do budoucna, zachovat si vzájemné vztahy a dále spolupracovat. Nedílnou součástí tzv. facilitativní mediace je i usmíření (bez toho, že bychom souhlasili s tím, co druhá strana do té doby udělala, jak jednala), to v mediaci přináší potřebné pochopení a zlepšení vzájemných vztahů. Vedle stabilních dohod si však klienti také odnášejí nové komunikační dovednosti a uvolnění.

Jaké jsou principy mediace:

Dobrovolnost – je jen na vás, zda služby využijete, nebo ne

Nestrannost, neutralita – nikdo Vás nebude soudit nebo přesvědčovat; mediátor může mediovat jen takové případy, kdy je takovou neutralitu schopen zajistit; mediátor nepřináší svá řešení a žádné návrhy neprosazuje.

Důvěrnost a mlčenlivost – všechny informace zůstávají přísně důvěrné, bez souhlasu stran není možné žádné informace z mediace zveřejnit.

Vyváženost – zapojení stran do řešení sporu (obě strany dostávají rovnoměrný čas a prostor) i mediační dohoda musejí být vyvážené (práva a povinnosti) pro všechny zapojené strany.

Co je náplní role mediátora:

Mediátor je školený profesionál se specifickými komunikačními a manažerskými dovednostmi, odbornými znalostmi (psychologie, právo, sociologie, sociální práce), analytickými schopnostmi a zkušenostmi, které využívá k usnadnění komunikace mezi stranami a efektivnímu vedení a strukturovanému vyjednávání – mediaci. Co mediátor nedělá – NERADÍ, NEHODNOTÍ, NEŘEŠÍ. Mediátor řídí mediační setkání, pomáhá stranám, aby se slyšely a spolupracovaly na tom, co potřebují. Aby to bylo možné, mediátor objasňuje, co stany říkají, pomáhá stranám vyjádřit své pocity a formulovat potřeby, mapovat oblasti, kterými se strany budou zabývat, pomáhá stranám rozhodovat se a přinášet návrhy řešení.

Mediátor má tu schopnost, že naslouchá „4 ušima“ – naslouchá faktickým informacím, emocím, vnímá kvalitu vztahu a odhaluje potřeby.

V jakých oblastech mediace pomáhá:

Mediace rodinná a vztahová

Je pro Vás důležité vyřešit vyčerpávající spory s bývalým partnerem?

Potřebujete mít možnost rozhodovat o tom, co bude s Vašimi dětmi?

Chcete vědět, jak bude vypadat péče o potomky před, během a po rozvodu?

Potřebujete nastavit, podle jakých pravidel a hodnot budete vychovávat své děti?

Jsou Vaše děti součástí a účastníky Vašich konfliktů a jsou z toho nešťastné?

Chcete pomoci s vyřešením finančních záležitostí rozchodu?

Obáváte se důsledků soudních sporů a rozhodnutí?

Mediace sousedská

Chcete se svým sousedem vycházet lépe než doposud?

Je pro Vás důležité nastavit společná pravidla poklidného soužití?

Mediace pracovní

Trápí vás konfliktní vztahy na pracovišti?

Máte konflikty s uživateli služeb, s klienty?

Chcete nastavit spolupráci či se dohodnout na rozvázání pracovního poměru?

Mediace občanská

Trápí Vás konflity v komunitě, mezi občany, nebo mezi občany a institucemi?

Mediace školská

Jste v konfliktu s rodičem, rodiči?

Soupeří mezi sebou učitelé?

Máte konflikty mezi vedením a učiteli?

Jak mediace probíhá:

Přípravná fáze – mediátor vysvětlí možnosti mediace, její principy, svou roli a jak bude mediace probíhat; domluvíme termín a podmínky setkání. Mediace je dobrovolná a mediátor Vás bude podporovat v tom, abyste učinili rozhodnutí, které bude v souladu s Vámi. V určitých situacích je povinností mediátora mediaci nedoporučit či odmítnout.

Mediační setkání – mediační setkání mají své specifické fáze, od zahájení, naslouchání stranám po stanovení předmětů jednání, hledání řešení, výběr řešení a rozhodování, sepsání dohody. Výsledkem mediačního jednání je řešení uspokojivé pro obě strany, formulované v reálné a prakticky uskutečnitelné mediační dohodě. Konečná dohoda obsahuje předmět jednání a detailní popis realizace jeho řešení, včetně postupu pro případ těžkostí (tzv. pojistky), které mohou nastat vlivem vnějších okolností, podpisy stran a mediátora. Někdy lze za 1 setkání vyřešit vše, co strany potřebují, někdy je potřeba sejít se vícekrát. Záleží na historii a obsáhlosti těžkosti, se kterou strany přicházejí. Jedno mediační setkání pak trvá cca 3 hodiny, kratší doba není dostatečná pro zorientování se v problematice a následném hledání řešení.

Jednotlivé fáze mediačního setkání

1. fáze – dohodnutí pravidel pro dané sezení, osvěžení role mediátora, principů mediace a toho, jak bude setkání probíhat.

2. fáze – mediátor naslouchá sporným stranám, zjišťuje, s čím strany přicházejí, co očekávají, co nefungovalo, co potřebují řešit, s čím nesouhlasí a v čem vidí shodu. Strany hovoří střídavě k mediátorovi, ne k sobě. Tato fáze končí sepsáním předmětů jednání.

3. fáze – sporné strany si navzájem naslouchají, sdělují si nové informace, reflektují potřeby druhé strany. Strany hovoří k sobě navzájem.

4. fáze – hledání přijatelných řešení pro jednotlivé předměty jednání, stanovení kritérií rozhodování a výběr řešení, který vyhovuje všem stranám.

5. fáze – rozpracování vybraných řešení do konkrétních kroků, tvorba konkrétního plánu, hledání odpovědí na otázky – kdo to udělá, kdy to udělá, za kolik to bude, dokdy to bude hotové a co se stane, když se nevydaří (toto jsou tzv. pojistky pro případ nečekaných překážek).

6. fáze – sepsání dohody (v dohodě se zapíše předmět jednání a způsob realizace řešení, dohoda je podpsána stranami i mediátorem) a závěr mediačního setkání (jedná se o poslední mediaci, nebo budeme pokračovat?).

Ukončení spolupráce – ukončit mediaci můžete v jakýkoli moment mediačního setkání, mediace je dobrovolná; pokud ukončíte mediaci po plánovaném setkání a rozhodnete se, že chcete v mediaci pokračovat, domluvíme další termín a téma, kterým se budeme zabývat; anebo budete spokojení s tím, kam jsme došli a v mediaci pokračovat nebudete chtít nebo nebudete potřebovat. Mediaci můžete využít kdykoli v budoucnu.

Co by vás ještě mohlo zajímat…

Možná si kladete otázku, jestli je mediace pro vás vhodná:

Jestli si přejete změnu, potřebujete se pohnout z místa a zároveň chcete mít nad řešením i výsledkem sporu kontrolu, jste to právě asi Vy, komu by mediace mohla pomoci. Možná si nepřejete, aby ostatní nahlédli do vašich soukromých záležitostí, protože tušíte, že by to narušilo váš vztah ještě více, chcete také udržet a zvýšit šanci na budoucí spolupráci – mediace je pro vás vhodná – mediátor zachovává mlčenlivost a setkání se účastní pouze ti, kteří mají Váš souhlas. Mediace napomáhá obnovit narušené vztahy a komunikaci a budoucí spolupráci staví na společných zájmech a potřebách.

Pokud nejste ochotni dát vplac všechny relevantní informace, chcete vyhrát za každou cenu a druhou stranu pokořit, k dosažení toho, po čem toužíte používáte psychické nebo fyzické násilí, máte problémy s alkoholem nebo drogami, jste ochotni se zřeknout svých práv, jen abyste konflikt vyřešili, mediace pro vás vhodná není.

Pokud již ve věci vašeho sporu bylo zahájeno soudní řízení, můžete i tak mediaci využít a můžete hlavně získat – ušetření času, peněz a rozhodování zůstává ve Vašich rukou.

Obáváte se, že druhá strana sporu nebude mít o mediaci zájem?

Co můžete udělat, abyste zvýšili šance, že druhá strana do mediace půjde, je mluvit o tom, co si přejete – ukončení konfliktu, nalezení řešení. Zmiňte, jakou daň oba (popř. děti) platíte za to, že se nemůžete domluvit. Zkuste být empatičtí. Řekněte druhé straně o mediaci, jak funguje, jaké má principy, kolik stojí. Nabídněte informace z webu, letáku, a že to chcete zkusit, možná proto, že si už nevíte rady a nevíte, jak dál. Dejte druhé straně čas nad tím přemýšlet – dejte jí tolik času, kolik potřebuje! Netlačte. Pokud se rozhodne pro ano, mějte radost, ale respektujte podezíravost a opatrnost. Zkuste se domluvit na termínu, který bude vyhovovat vám oběma. Pokud se vám toto podaří, jste na dobré cestě – první dohoda je za vámi! A pokud strana do mediace jít nechce, zkuste tomu porozumět, zkuste aktivně naslouchat. Anebo to zkrátka respektovat. Máte další možnosti, co dál.

A co přítomnost dítěte u mediace?

Pokud je Vašemu dítěti/dětem do 10 let, budete si pro ně muset zajistit hlídání. Přítomnost dětí tohoto věku není v našem centru v mediačním řízení možná.

Dítě od 11-ti let věku se může mediace účastnit od určité fáze mediace, především když už je mezi rodiče obnoven vzájemný respekt a spolupráce. Dítě je možné přizvat do fáze brainstormingu, plánování jednotlivých kroků, sepisování dohody.

V každém případě musí s přítomností dítěte (popř. jakékoli další osoby – zpravidla právníka/právničky) souhlasit obě strany a mediátor musí zajistit, aby byla mediace přizpůsobena možnostem a potřebám dítěte.

Kdy může/musí mediátor provedení mediace odmítnout?

Mediátor má povinnost vést mediaci nestranně, nebo se o to alespoň velmi snažit. Jsou případy, kdy to není možné a mediátor by se takových situací měl dopředu vyvarovat. V okamžiku, kdy mediátor zjistí, že téma a situace, které strany řeší nebo chtějí řešit, jsou i v jeho životě aktuální (živé) a nemohl by zajistit nezaujatost, měl by mediaci odmítnout, ukončit a zájemcům/klientům doporučit služby jiného mediátora.

Dále se může jednat o střety zájmů, mediátor může být v příbuzenském či jiném vztahu k jedné ze stran, řešení konfliktu by mělo dopad na jeho život a proto má v řešení situace svůj osobní zájem (např. život na malé obci) apod.

CENA MEDIACE

Rodinné a sousedské spory ………. 650,- Kč/1 hodina

Občanské a pracovní spory ……………… 1100,- Kč/1 hodina

Školské spory ……………………….. 450,- Kč/1 hodina

Na nákladech se sporné strany ideálně podílejí rovným dílem. Garantem první platby je iniciátor.

Ceny jsou smluvní a na základě dohody je možné je přizpůsobit možnostem účastníků mediace.

Vzhledem k tomu, že můžete kdykoli mediaci ukončit, probíhá platba vždy po ukončení každého jednotlivého setkání podle skutečné časové dotace.

Je dobré počítat s tím, že mediačních setkání proběhne pravděpodobně více. U méně složitých případů se jedná o 2-4 setkání,
u komplikovanějších a hlubších, často rodinných, kauz, může jít i o 7-9 setkání. Jedno mediační setkání trvá 3 hodiny.